menu close
PRAVILA KONKURSA

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„ELVITA zimsko jutro“
(dalje u tekstu: Pravila)

 

1) UVODNE NAPOMENE

BUZZ HAVAS WORLDWIDE BELGRADE (VRAČAR), ul. Koče Kapetana br. 47, 11000 Beograd, Srbija (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sledeća Pravila nagradnog konkursa: „ELVITA zimsko jutro“ (dalje u tekstu: Konkurs).

Konkurs se održava u periodu od 20. januara 2018. godine u 00:00 časova do 20. februara 2018. godine u 24:00 sati sa ciljem promocije ELVITA biskvita.
Pravila Konkursa biće objavljena na internet stranici: https://www.elvitazimskojutro.com/

2) PRAVO UČESTOVANJA

Pravo učestovanja u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja posete internet stranu https://www.elvitazimskojutro.com/ i imaju prebivalište u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije)

Pravo učestvovanja u Konkursu nemaju: 

Zaposleni Organizatora i/ili članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća);
Lica  koja su direktno uključena u pripremu Konkursa i proglašenje pobednika;
Sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa Konkursom, kao ni članovi njihovih užih porodica;

Više učesnika sa istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatraće se jednim učesnikom.

 

3) KAKO UČESTOVATI

Za učestovanje u Konkursu potrebno je posetiti internet stranicu https://www.elvitazimskojutro.com/ , a na kojoj se nalazi aplikacija za Igru memorije (Memory game). Neophodno je da učesnik otvori aplikaciju za Igru memorije i započne igru. Pre započinjanja igre, učesnik je dužan da u posebnom formularu u elektronskoj formi upiše svoje lične podatke tj. ime, prezime, adresu i kontakt telefon i to kako bi Organizator mogao da ga obavesti u slučaju osvajanja nagrade.

Igra memorije (Memory game) se sastoji od table koju čini 16 polja. Ispod svakog od polja se nalazi po jedan ELVITA motiv. Ukupno postoji 8 različitih ELVITA motiva, tj. svaki od motiva se ponavlja po dva puta. Cilj predmetne igre je da učesnik u što kraćem roku pronađe i utvrdi raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju. Igra se započinje klikom na polje ZAPOČNI IGRU, nakon čega se uključuje merač vremena (Timer). Nakon završetka igre merač vremena se isključuje i automatski beleži učesnikovo vreme koje mu je bilo  potrebno da pronađe i utvrdi raspored ELVITA motiva koje se ponavljaju.

Učesnik može neograničen broj puta da učestvuje u Konkursu.

Učesnici mogu dobiti više informacija o Konkursu slanjem svojih pitanja i sugestija putem elektronske pošte na adresu elvitazimskojutro@gmail.com.

 

 

4) ODABIR  - PROGLAŠENJE DOBITNIKA

 • NEDELJNE NAGRADE

 

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja Konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje jednu od nedeljnih nagrada. Prvih 50 učesnika koji su tokom jedne nedelje trajanja Konkursa za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u gore opisanoj Igri memorije, dobijaju nedeljnu nagradu.

Ukoliko dva ili više učesnika imaju identične rezultate, prednost će imati ućesnik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Mogućnost da osvoje nedeljne nagrade će imati prvih 50 učesnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije i to u sledećim periodima:

 • od 20.01.2018. godine u 00:00 časova do 26.01.2018. godine u 23:59 časova.
 • od 27.01.2018. godine u 00:00 časova do 02.02.2018. godine u 23:59 časova.
 • od 03.02.2018. godine u 00:00 časova do 09.02.2018. godine u 23:59 časova.
 • od 10.02.2018. godine u 00:00 časova do 16.02.2018. godine u 23:59 časova.

 

Utvrđivanje dobitnika nedeljnih nagrada će se vršiti sledećim danima, i to:

 • 27.01.2018. godine u 10:00 časova (utvrđuje se 50 dobitnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije u periodu od 20.01.2018. godine u 00:00 časova do 26.01.2018. godine u 23:59 časova).
 • 03.02.2018. godine u 10:00 časova (utvrđuje se 50 dobitnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije u periodu od 27.01.2018. godine u 00:00 časova do 02.02.2018. godine u 23:59 časova).
 • 10.02.2018. godine u 10:00 časova (utvrđuje se 50 dobitnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije u periodu od 03.02.2018. godine u 00:00 časova do 09.02.2018. godine u 23:59 časova).

 

 • 17.02.2018. godine u 10:00 časova (utvrđuje se 50 dobitnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije u periodu od 10.02.2018. godine u 00:00 časova do 16.02.2018. godine u 23:59 časova).

Dobitnici nedeljnih nagrada će se objavljivati u roku od 24 časa od dana izvlačenja na internet stranici https://www.elvitazimskojutro.com/.

 

 • GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja Konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje jednu od glavnih nagrada. Prva 3 učesnika koja u toku trajanja Konkursa za najkraće vreme budu uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u gore opisanoj Igri memorije, dobijaju glavne nagrade.

Ukoliko dva ili više učesnika imaju identične rezultate, prednost će imati ućesnik koji je prvi ostvario taj rezultat.

Utvrđivanje dobitnika glavnih nagrada biće vršeno:

 • 20.02.2018. godine u 10:00 časova (utvrđuje se 3 dobitnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije u periodu od 20.01.2018. godine u 00:00 časova do 19.02.2018. godine u 23:59 časova).

Dobitnik nedeljne nagrade može da bude dobitnik glavne nagrade.
Dobitnici glavnih nagrada će se objavljivati u roku od 24 časa od izvlačenja na internet stranici https://www.elvitazimskojutro.com/.
5) FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni fond:

Nedeljne nagrade se sastoje od 200 INTERSPORT robnih vaučera u vrednosti od po 20,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a. Robni vaučeri se mogu iskoristiti za kupovinu robe u svim INTERSPORT maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije i isti se ne mogu zameniti za novac niti neku drugu nagradu.

Glavne nagrade se sastoje od 3 turistička vaučera- aranžmana za putovanje u vrednosti od po 1.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a. Turistički vaučeri se mogu iskoristiti do 31.05.2018. godine i isti se ne mogu zameniti za novac niti neku drugu nagradu.

 

6) PREUZIMANJE NAGRADA

 • NEDELJNE NAGRADE

 

Dobitnik nedeljne nagrade obavezan je da  u roku od 7 dana od dana proglašenja njegovog rezultata za jedan od 50 najboljih tokom jedne nedelje trajanja Konkursa, slanjem elektronske pošte na adresu elvitazimskojutro@gmail.com kontaktira Organizatora, kako bi mu nagrada bila dostavljenja putem pošte ili kurirske službe. Takođe, dobitnik je dužan da Organizatoru dostavi kopiju svoje lične karte putem elektronske pošte na adresu elvitazimskojutro@gmail.com kako bi Organizator izvršio plaćanje poreza na dohodak građana. Nagrada će isključivo biti dostavljena na adresu koju je dobitnik označio prilikom prijave za učešće u Konkursu. Ogranizator će putem pošte ili kurirske službe poslati dobitniku nagradu, a dobitnik je obavezan da potpiše odgovarajuću prijemnicu o preuzetoj nagradi koju mu prezentira radnik pošte ili kurirske službe. Organizator snosi troškove slanja nagrade dobitniku.

Ako dobitnik nedeljne nagrade ne kontaktira Organizatora  u  navedenom roku od 7 dana od dana proglašenja njegovog rezultata za jedan od 50 najboljih tokom jedne nedelje trajanja Konkursa, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sledećem učesniku na rang-listi.

Dobitnici nedeljne nagrade nemaju pravo da  zahtevaju nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

 • GLAVNE NAGRADE

 

Dobitnik glavne nagrade obavezan je da  u roku od 7 dana od dana proglašenja njegovog rezultata za jedan od 3 najbolja tokom trajanja Konkursa, slanjem elektronske pošte na adresu elvitazimskojutro@gmail.com kontaktira Organizatora. Dobitnik glavne nagrade dužan je da lično ili preko osobe koju on ovlasti specijalnim punomoćjem, preuzme nagradu u sedištu Organizatora koje se nalazi u Beogradu, ul. Koče Kapetana br. 47, Beograd. Prilikom preuzimanja glavne nagrade dobitnik ili lice koje on ovlasti specijalnim punomoćje, obavezan je da potpiše odgovarajuću prijemnicu o preuzetoj nagradi koju mu prezentira Organizator i preda kopiju svoje lične karte kako bi Organizator izvršio plaćanje poreza na dohodak građana. Organizator ne snosi troškove puta koji nastanu u svrhu preuzimanja glavne nagrade.

Ako dobitnik glavne nagrade ne kontaktira Organizatora  u  navedenom roku od 7 dana od dana proglašenja njegovog rezultata za jedan od 3 najbolja tokom trajanja Konkursa, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sledećem učesniku na rang-listi.

Dobitnici glavne nagrade nemaju pravo da  zahtevaju nagradu različitu od navedene ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu preneti na drugu osobu posle prihvatanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima Konkursa.

7) UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU

Učesnici u konkursu mogu biti sva punoletna fizička lica posete internet stranu https://www.elvitazimskojutro.com/ i imaju prebivalište u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije)

Učesnik Konkursa prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Organizator se obavezuje da podatke date pri legitimisanju dobitnika  neće proslediti trećim osobama i da će maksimalno štititi privatnost učesnika i tajnost njihovih ličnih podataka.

Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli da prouzrokuju svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući troškove pristupa Internetu).

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje prijavljene učesnike u sledećim slučajevima:

1. učesnik je prekršio pravila Konkursa;
2. postojanje opravdane sumnje u manipulaciju rezultata Konkursa od strane  učesnika; 
3. učesnik Konkursa krši važeće propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničeno na Zakon o obligacionim odnosima;
6. učesnik koji za vreme trajanja Konkursa na bilo koji način povredi tajnost, celovitost i dostupnost računarskih podataka, programa ili sistema, ili izvrši delo računarskog falsifikovanja i/ili računarske prevare, u skladu sa odredbama Krivičnog zakonika RS.

 

8) POREZI

Učesnik ne snosi nikakve poreze, obaveze ni naknade direktno povezane sa nagradama.
Porez na dohodak građana će umesto učesnika snositi organizator.

9) U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, stranke će sve sporove iz ovoga Konkursa rešavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rešavanja spora utvrđuju nadležnost stvarno nadležnoga suda u Beogradu.

10) ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Učestvovanjem u ovom Konkursu učesnici pristaju da Organizator obrađuje njihove lične podatke navedene prilikom prijave za učestvovanje u Konkursu, i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Konkursu a to su isključivo: ime, prezime i adresa.
Organizator garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Organizator će navedene lične podatke obrađivati isključivo za potrebe sprovođenja ovog Konkursa (izbor dobitnika, obaveštavanje o nagradama) i za statističku obradu podataka.
Organizator se obavezuje da navedene podatke o učesnicima Konkursa neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za sprovođenje Konkursa ili je Organizator obavezan iste podatke dostaviti u skladu sa važećim propisima.
Učesnik Konkursa ima pravo da odustane od daljeg učestvovanja tokom Konkursa, nakon čega će se lični podaci istog izbrisati iz baze ličnih podataka.

12) PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje istih prestaju sve obaveze Organizatora nagradnog Konkursa prema dobitniku.

13) MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u bilo kom trenutku  bez prethodnog navođenja razloga. 
Učesnici će o prekidu Konkursa biti obavešteni putem oficijalne Facebook stranice.

 

 

15) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator  ne snosi odgovornost ukoliko Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da pristupi internet stranici https://www.elvitazimskojutro.com/.

Organizator  ne snosi odgovornost za mogući gubitak sadržaja unutar internet stranice https://www.elvitazimskojutro.com/  kao  ni za pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Organizator Konkursa ili bilo koja treća osoba ili subjekat uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice, neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili prouzrokovane štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u nagradnom Konkursu ili na drugom mestu.

 

16) IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni pravila Konkursa i to uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na svojoj oficijalnoj Facebook stranici najkasnije u roku od 24 časa pre početka Konkursa.